Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

Хүчний самбарууд - ХС

  • Ерөнхий оруулгын коммутацын аппарат нь гал хамгаалагчтай салгуураар тоноглогдсон тул богино залгааг маш түргэн хугацаанд салгана.

Нэмэлт тоноглол

  • Сүлжээний 2 тэжээл хоёул тасрах үед бэлтгэл тэжээлийг залгах автомат сэлгэн залгагч (ABP) суурилуулах боломжтой
  • Оруулгын коммутацын аппаратыг захиалагч дурын коммутацын аппаратаар тоноглох боломжтой
  • Группын автоматуудыг дурын тоогоор тоноглох боломжтой

 

© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.