Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

Кабелийн оруулгатай (транзит буюу дамжин өнгөрөх) дэд өртөө 63 - 630 кВА Б;10 /0.4 кВ (ИБТДӨ-К)

ИБТДӨ-К-ийн байгууламж

1.          Иж бүрэн трансформаторын дэд өртөөний байгууламжийг       (ИБТДӨ-К)       ЭЛМЕКО компанийн   проектоор   хийж   гүйцэтгэнэ. Энэхүү   дэд    өртөөний    хэвийн    хүчдэл
6-10/0.4кВ , суурилагдсан чадал нь 630 кВА хүртэл байна.

2.          Өндөр хүчдлийн байгууламж нь

Кабелын оруулгын хорго
Трансформаторын оруулгын хорго

Кабелийн     гаргалгын     хорго     зэргээс
бүрдэнэ.

 

3.    0.4кВ-ийн       гаргалгаан       дээр       гадна гэрэлтүүлгийг   тэжээх   соронзон   залгуур
тавих ба энэ нь гадаах орчныг мэдрэх фоторелегээр удирдагдана.

4.          Дэд   өртөөний   байгууламж   нь   бетонон суурин дээр сууж өгөх ба суурьтай бэхэлж
боох боолтны хэмжээ М20 байна.

 
© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.